CASHCUBE MINI ELŐRENDELÉS

A pénztárgépek megszemélyesítése az alábbiakban megadott adatok alapján fog megtörténni, ezeken a pénztárgépek megszemélyesítése után változtatni nem lehet.
A kötelezően kitöltendő mezőket csillaggal jelöltük. Kérjük, pontosan töltse ki az adatlapot. A hibás, vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Vevőt terheli. Ha a levél nem érkezik meg pár percen belül, kérjük ellenőrizze a Spam vagy Levélszemét mappáját is!

Egyéni vállalkozó (EV) esetén:


A gép átvételekor kérjük mutassa be az ipartestületi igazolást arról, hogy tagja az ipartestületnek, vagy a bizalom kedvezmény kártyát.Általános Szerződési Feltételek online kassza vásárlásához

(a továbbiakban az „ÁSZF”)
A jelen ÁSZF a SZINTÉZIS Zrt. (9023 Győr Tihanyi Árpád u. 2., cégjegyzékszám: 08-10-001771, adószám: 12890341-2-08) a továbbiakban az „Eladó”) valamint az 1. pont szerinti termékeket és szolgáltatásokat megrendelő fél (a továbbiakban a „Vevő”) között az Eladó által üzemeltetett www.szintezis.hu weboldalon (a továbbiakban a SZINTÉZIS) keresztül történő elektronikus megrendelésben (a továbbiakban a „Megrendelés”) megjelölt áruk és szolgáltatások adásvétele tárgyában létrejött szerződéses jogviszonyra irányadó feltételeket tartalmazza.

1. A szerződéskötés


Vevő a SZINTÉZIS weboldalon választja ki a megrendelt árut és szolgáltatást, majd a megrendelése befejezéseként a SZINTÉZIS weboldalán található regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg az adásvételhez és annak teljesítéséhez szükséges adatokat, az Eladó pedig ezeknek megfelelően igazolja vissza Megrendelést. A hibás, téves vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Vevőt terheli. Az Eladó a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt (a Vevő erről való tájékoztatása mellett) jogosult törölni, továbbá kétség esetén a Vevő személyének és a Megrendelés valódiságát jogosult telefonos megkeresés vagy más módon ellenőrizni.
Eladó a Megrendelés adatait összesítő jóváhagyás oldalán a ’Jelentkezés’ gomb megnyomásával a jelen ÁSZF-ben foglalt, a Megrendelésre vonatkozó feltételeket maradéktalanul visszaigazolja és elfogadja, ezzel jön lére a felek között az adásvételi szerződés, amelyeket ezáltal a Felek a Megrendelés útján létrejött jogviszonyra irányadónak tekintenek.
Eladó az adásvétel alapján köteles a megrendelt áru tulajdonjogát a vevőre átruházni és a megrendelt szolgáltatás nyújtani, Vevő pedig köteles a vételárat és a szolgáltatás díját az Eladónak az alábbiak szerint megfizetni.

2. Az adásvétel tárgya


Az Eladó kizárólagos tulajdonát képező, a Megrendelésben meghatározott pénztárgép (a továbbiakban a „Pénztárgép)”és/vagy az ezzel kapcsolatban az Eladó által nyújtott, a Megrendelésben kiválasztott szolgáltatások (a továbbiakban a „Szolgáltatás”).
Az Eladó szavatolja, hogy a Pénztárgép megfelel a vonatkozó jogszabályokban rögzített követelményeknek illetve, hogy annak a Rendelet szerinti forgalmazási engedélyeztetése folyamatban van. Kijelenti továbbá, hogy a 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban a „Rendelet”) szerinti illetékes állami adóhatóság által, a Rendeletben foglaltaknak megfelelően nyilvántartásba vett szerviznek minősül, valamint
Abban az esetben, amennyiben olyan típusú Pénztárgép kerül a Megrendelésben megjelölésre, amely nem rendelkezik a Rendelet szerinti engedéllyel - annak az engedélyezése azonban folyamatban van -, úgy az Eladó legkésőbb 2013. szeptember 1-ig az ÁSZF-ben rögzített módon tájékoztatja a Vevőt, amennyiben a Megrendelésben szereplő Pénztárgép típus 2013. augusztus 31-ig előreláthatólag nem kapja meg a Rendelet szerinti engedélyt. Ezt követően, de legkésőbb 2013. szeptember 15-ig Vevő jogosult – az ÁSZF-ben foglaltak szerint közölt vonatkozó nyilatkozata útján – az Eladó által értékesített és már a Rendelet szerinti engedéllyel rendelkező másik típusú Pénztárgépet választani, és a Megrendelés szerinti jogviszonyt ekként módosítani. Ennek elmaradása esetén Eladó választása szerint jogosult egyoldalú jognyilatkozatával a Felek közötti jogviszony tárgyát képező Pénztárgép típusának meghatározására, vagy a Felek között létrejött jogviszonytól póthatáridő tűzése mellett történő elállásra, amely esetben az alábbiak szerinti Előleg bánatpénz címén az Eladót illeti.

3. Az ellenszolgálatás


Eladó a Pénztárgép vételárát és a Szolgáltatás díját honlapján teszi közzé, melyet a Vevő a Megrendelés során elfogad. A vételár nem foglalja magában a Pénztárgép üzembe helyezésével, illetve a Pénztárgéppel összefüggő mobilszolgáltatással kapcsolatos díjakat és az esetleges biztosítás- és a szállítás költségeit sem.
A Vevő a helyette eljáró más személy a vételárból megrendelt pénztárgépenként 25.000,- Ft + ÁFA (31.750 Ft) összeget köteles előlegként (a továbbiakban az „Előleg”) banki átutalással Eladó 10201006-50220698-00000000 számú bankszámlájára, vagy postai átutalási megbízással az Eladó részére Eladó teljesítését megelőzően megfizetni.
Eladó jogosult a visszaigazolt árat a már folyamatban lévő teljesítések esetén is egyoldalúan megváltoztatni, amennyiben a számlakiállítás időpontjában a HUF/USD, HUF/EURO (terméktől/szolgáltatástól függően) MNB deviza eladási árfolyama min. 3%-kal eltér a visszaigazolás időpontjában figyelembevett árfolyamtól, és/vagy abban az esetben is, ha az árban érvényesített járulékos költségek hatósági döntés és/vagy jogszabályváltozás alapján emelkednek. Az áremelés indokát a Vevő kérésére igazolni kell.
Eladó jogosult a fizetési feltételek egyoldalú módosítására is, különös tekintettel a fizetési módra (készpénz/átutalás), a fizetési határidőre, vagy a biztosíték adására (kezes, bank garancia, beszámítás és/vagy engedményezés kizárása stb.).
A Megrendelés az előleg megfizetésével lép hatályba. Az Eladó a fentieket követően a Megrendelést elfogadó, és a Pénztárgép átadásának az Eladó által vállalt időpontját rögzítő elektronikus visszaigazolást (a továbbiakban a „Visszaigazolás”) küld a Vevő által megadott címre a Vevő részére, valamint az Előlegről számlát állít ki, amelyet postai /elektronikus úton a Vevőnek szintén megküld. A vételár, illetve a szolgáltatási díj hátralévő részéről az Eladó a számlát legkésőbb a Pénztárgép átadását, illetve a Szolgáltatás nyújtását megelőző 10. napig küldi meg a Vevő részére szintén postai /elektronikus úton. Vevő elfogadja, hogy teljes vételár és szolgáltatási díj megfizetése a Pénztárgép üzembe helyezésének, illetve a Szolgáltatás nyújtásának előfeltételét képezi. Vevő illetve a képviseletében eljáró személy elfogadja és elismeri, hogy ha az adásvétel az Eladónak nem felróhatóan, bármilyen okból az Eladó és a Vevő között nem jönne létre, meghiúsulna, úgy az adásvételt az Eladó és a Vevő képviseletében eljáró személy közötti jogviszonynak kell tekinteni.
Az Eladó a számlát elektronikus úton is előállíthatja, ebben az esetben, az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény rendelkezései szerint. Vevő jelen ÁSZF elfogadásával az elektronikus számlázásról szóló feltételeket tudomásul veszi, és az elektronikus számlázást elfogadja.
Az Eladó jogosult póthatáridő tűzése nélkül elállni a Megrendeléstől, ha részére a vételár, és/vagy a szolgáltatási díj teljes összege a vonatkozó számla szerinti esedékességet követő 15 napon belül nem kerül megfizetésre, akként hogy az a számláján jóváírásra kerül.
Vevő elfogadja, hogy késedelmes fizetése esetén Eladó jogosult évi 12% mértékű késedelmi kamatot a számla szerint összegekre felszámítani.
A Vevő elfogadja, hogy amennyiben a megrendelt pénztárgép típust a megadott határidőig az Eladó nem tudja leszállítani, úgy a Vevő hozzájárul más típusú pénztárgép, helyettesítő termék szállításához.

4. A szerződés teljesítése


Az Eladó a Pénztárgépet Eladó székhelyén a Megrendelés visszaigazolásától számított 2 hónapon belül adja át a Vevőnek. Az átadás és/vagy az üzembe helyezés, illetve a Szolgáltatás nyújtásának időpontját az Eladó a Vevővel egyeztetés után határozza meg.
Eladó a Pénztárgép tulajdonjogát a teljes vételár megfizetésig fenntartja. A tulajdonjog fenntartásra vonatkozó jelen kikötés nem minősül halasztott fizetési biztosítéknak. A tulajdonjog a Vevőre a teljes Vételár megfizetésével – száll át. Az átadás időpontjától a Vevő viseli a Pénztárgép terheit (ideértve az üzemeltetési és karbantartási költségeket is), valamint a kárveszélyt.
Az Eladó a Megrendelés teljesítéséhez teljesítési segédet, alvállalkozót vehet igénybe. Eladó kijelenti, hogy azon teljesítési segéd, amelyet Eladó a Megrendelés szerinti Szolgáltatás nyújtásához vesz igénybe, szintén az illetékes állami adóhatóság által, a Rendeletben foglaltaknak megfelelően nyilvántartásba vett szerviznek minősül.
Az Eladó köteles a megrendelt Pénztárgépet üzembe helyezni, ha ezt a Vevő megrendelte. A Vevő köteles a Pénztárgép üzembe helyezésének tényét az állami adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenti, és az üzembe helyezési kódról szóló, állami adóhatóság által megküldött értesítést, vagy – a 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet szerinti támogatás igénylése esetében – a támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot pedig az Eladó részére átadni.
Amennyiben a 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak ellenére a Vevő a fenti kódot az Eladó részére nem adja át, úgy köteles a Megrendelésben rögzített támogatási összeget az Eladónak haladéktalanul megfizetni.
Az üzembe helyezés körülményeiről, azzal egyidejűleg felek munkalapot (a továbbiakban a „Munkalap”) állítanak ki, amely tartalmazza a Pénztárgép gyári számát, AP számát, illetve SIM számát. A Vevő a Munkalap aláírásával elismeri, hogy a Pénztárgépet beüzemelt és működőképes állapotban vette át. Eladó a Pénztárgép átadásával kapcsolatos, a vonatkozó jogszabályok útján a szervizek számára előírt adminisztrációs kötelezettségét teljesíti, illetve a pénztárgépnaplóba az üzembe helyezés tényét és körülményeit bejegyzi.
A Vevő jogosult Megrendeléstől elállni, amely esetben az Eladónak megfizetett Előleget elveszíti, kivéve, ha az elállására az Eladónak a Pénztárgép átadásával, vagy a Szolgáltatás nyújtásával való 15 napon túli késedelme adott okot. A Vevő tudomásul veszi, hogy a teljes vételár, és/vagy szolgáltatási díj megfizetését követően az adásvételtől való elállásra nem jogosult.
Eladó szavatosságot vállal azért, hogy az általa forgalmazott Termékek és szolgáltatások harmadik fél szellemi alkotásaihoz fűződő, szerzői jogait, iparjogvédelmi jogokat, vagy más hasonló jogokat nem sértenek. Nyilatkozza továbbá, hogy kizárólag olyan árukat/szolgáltatásokat forgalmaz, amelyek a jogosultak hozzájárulásával, felhatalmazásával rendelkeznek. Erre tekintettel Eladó rögzíti, hogy a szellemi alkotásokhoz fűződő, szerzői- és egyéb jogok, iparjogvédelmi jogok, vagy más hasonló jogok megsértése miatt felelősséggel nem tartozik, és kifejezetten rögzíti, hogy ilyen felelősséget nem vállal.

5. A szerződés módosítása


A szerződés módosítása csak írásban érvényes és lehetséges. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelésben, vagy az ÁSZF-ben szereplő cégadatokban változás áll be, az nem igényli a szerződés módosítását, az érintett Fél egyoldalú írásbeli értesítésének másik Fél általi tudomásszerzésével hatályossá válik.

6. Egyéb rendelkezések


Szerződő felek az ÁSZF-fel és/vagy az adásvételi szerződéssel, illetve a teljesítéssel kapcsolatos nyilatkozataikat egymással szemben kötelesek írásban megtenni, ahol jelen ÁSZF, vagy a felek külön megállapodása másként nem rendelkezik, a felek írásbelinek fogadják el a Megrendelésben megadott email címre vagy telefax számra eljuttatott elektronikus üzenetet is.
Amennyiben a jelen ÁSZF-nek egy vagy több rendelkezése érvénytelen, semmis és/vagy nem végrehajtható lenne, vagy azzá válna, úgy a Felek kötelezik magukat arra, hogy az érvénytelen, semmis és/vagy nem végrehajtható rendelkezést egy érvényes és jelen szerződés gazdasági céljainak - különös tekintettel a szerződéskötéskor a Felek között fennálló szándékokra - megfelelő rendelkezéssel helyettesítik.
Az esetleges vitás kérdéseket a Felek lehetőség szerint egyeztető megbeszéléseken tisztázzák. Felek jogvita esetére hatáskörtől függően kikötik a Győri Járásbíróság vagy a Győri Törvényszék illetékességét.
Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben Magyarország hatályos jogszabályai, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
A jelen ÁSZF-t az ’Elfogadom’ gomb megnyomásával Vevő kijelenti, hogy az ÁFSZ tartalmát megismerte, és az ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezően elfogadja.

Kelt: Győr, 2013. augusztus 12.